» نفقه ندادن جرم است؟!

نفقه ندادن جرم است؟!

نفقه چیست؟

نفقه عبارت است از کلیه ی نیاز های متعارف زن از قبیل مسکن، لباس، غذا، هزینه های بهداشتی درمانی و.... که شوهر باید به همسر خود بپردازد؛ به عبارت دیگر وظیفه پرداخت نفقه بر عهده مرد است و او باید در صورت تمکین زن، نفقه ی او را پرداخت نماید.


تمکین به دو نوع عام و خاص تقسیم می شود و توضیح آن به شرح زیر است :

تمکین عام به این معناست که زن باید بپذیرد که مرد ریاست خانواده را بر عهده دارد و در اموری همانند تعیین محل سکونت، نحوه ی تربیت فرزندان و عدم اشتغال زن به مشاغل منافی مصالح خانوادگی تصمیم گیری می کند. البته منظور از ریاست مرد این است که مسئولیت بیشتری از جمله پرداخت هزینه های زندگی، پرداخت مهریه و تامین زندگی آبرومندانه برای همسر و فرزندان بر عهده ی او قرار می گیرد.

تمکین خاص نیز به معنای آمادگی زن برای برقراری رابطه زناشویی می باشد.


آیا عقد آریایی اعتبار دارد؟ مطلب مرتبط آیا عقد آریایی اعتبار دارد؟

مجازات نفقه ندادن:

حال سوالی که مطرح می شود این است که اگر زن تمکین کند ولی شوهرش نفقه او را نپردازد آیا شوهر مرتکب جرم شده است؟

ماده ٥٣ قانون حمایت خانواده می گوید:

هرکس با داشتن استطاعت مالی، نفقه زن خود را در صورت تمکین او ندهد یا از تأدیه نفقه سایر اشخاص واجب النفقه امتناع کند به حبس تعزیری درجه شش محکوم می شود. تعقیب کیفری منوط به شکایت شاکی خصوصی است و درصورت گذشت وی از شکایت در هر زمان تعقیب جزایی یا اجرای مجازات موقوف می شود.

تبصره ـ امتناع از پرداخت نفقه زوجه ای که به موجب قانون مجاز به عدم تمکین است و نیز نفقه فرزندان ناشی از تلقیح مصنوعی یا کودکان تحت سرپرستی مشمول مقررات این ماده است.


مطابق این ماده اگر مرد در صورت تمکین زن، نفقه او را پرداخت نکند به حبس تعزیری درجه شش (یعنی حبس بیش از ۶ ماه تا دو سال) محکوم می گردد. بنابراین عدم پرداخت نفقه می تواند جرم محسوب شود و دارای مجازات باشد. 


فرم ارسال نظر

  برترین وکیل   |   وکیل در شیراز  


آخرین مطالب این وبلاگ

آخرین مطالب مجله